ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2022
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมเสวนา “การจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Proactive Management of Cooperative and Social Enterprises Reacting to the Challenges of New Social Dynamics) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Proactive Management of Cooperative and Social Enterprises Reacting to the Challenges of New Social Dynamics” ผู้ร่วมเสวนาโดย Dr.junichi Naito President and CEO of the Shikumi Banks Association of Japan (SBSJ), the largest credit union network in Asia และ Prof. Masahiro Yamao Expert on Agriculture Socio-Economics and Community development Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University และเสวนาภาษาไทยในหัวข้อ “การจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก 3 หน่วยงาน คือ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และคุณสมทรง ยอดนิล กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม ปัจจัยท้าทายที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และการปรับตัวและการจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM