ชสอ. ร่วมเสวนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ผลกระทบต่อเครดิตยูเนี่ยนและออมทรัพย์
        วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เข้าร่วมเสวนาในเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น “ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 มุมมองของคนสหกรณ์ จะไปต่อ หรือพอแค่นี้?” โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ และผู้ร่วมเสวนาโดย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย อดีตประธานกรรมการ ชสอ.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ อดีตประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อวิพากษ์ รับฟัง รวบรวมความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (ร่างกฎกระทรวง การบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ..... )  เพื่อจะรวบรวมข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ และสรุปให้สำนักงานกฤษฎีกา หรือรัฐบาล หรือกระทรวงเกษตร ว่าคนในขบวนการสหกรณ์เห็นอย่างไร ตามขบวนการประชาธิปไตยของสหกรณ์ โดยมี ประเด็นการเสวนา  ร่างกฎกระทรวงการบริการจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.... และผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์และสมาชิก ดังนี้
        1. การกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... สามารถให้กู้เงินและให้สินเชื่อต้องสอดคล้องกับการบริหารการจัดการทางการเงินของสหกรณ์
        2. การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพันซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันให้มีความเหมาะสม รัดกุม สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของสหกรณ์ และต้องมีสภาพคล่องเพียงพอและดำรงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยที่มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรองรับ การไหลเข้าและไหลออกของกระแสเงินสด
        3. การจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้และการให้สินเชื่อหรือสินทรัพย์ให้สะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้อย่างแท้จริงและการกันเงินสำรอง และสามารถจำกัดปริมาณการทำธุรกรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง  เพื่อเป็นการป้องกันการกระจุกตัวของความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไปและสอดคล้องกับการบริหาร
 
        โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ จำนวนกว่า 250 คน ณ ศูนย์้การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM