พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
       วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ กล่าวรายงาน และนายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม หลักสูตร “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานสหกรณ์ การบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ได้รับทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ มีทักษะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายให้สมาชิกได้กระชับความสัมพันธ์กันระหว่างสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าอบรม 105 คน 37 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM