การสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ชสอ. ประจำปี 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ชสอ. ประจำปี 2565 และนำเสนอ "แนวนโยบายในการบริหาร ชสอ. และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50" ดังนี้
📌 พัฒนา ชสอ. ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
📌 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์
📌 พัฒนา ชสอ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ แก่บุคลากรสหกรณ์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
📌 ให้บริการ ศูนย์กฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายให้แก่สหกรณ์สมาชิก
📌 สนับสนุน ฟื้นฟู สหกรณ์สมาชิกที่มีปัญหาด้านการเงิน และด้านอื่นๆ
📌 พัฒนา ชสอ. ในการนำดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน
📌 พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ชสอ. ในการให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม
📌 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สีขาว สะอาด โปร่งใส สมาชิกสามารถตรวจสอบได้
 
        โดยมี นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการวางแผนและวิจัย กล่าวรายงาน และนำเสนอ”แผนงาน ชสอ. ฉบับที่ 6 (ปีบัญชี 2565 - 2569) มีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วม ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM