ชสอ. ส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง จังหวัดสตูล
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง บ้านปาล์มไทยพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี พันตำรวจโท ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 เป็นผู้รับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์  พร้อมด้วย นายนคร เทพหนู ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ นายถาวร รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี
        ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 อาคาร งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 13,365,053.- บาท โดย ปี 2564 ชสอ. ได้ดำเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 1 อาคาร ได้แก่อาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง บ้านปาล์มไทยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มูลค่า 550,000 บาท นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จำนวนเงิน 25,000 บาท โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2541 ด้วยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 71 คน ครูทั้งหมด 8 คน 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสหกรณ์โดยอบรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ เช่น การจัดทำบัญชี การประชุม การเกษตร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น
วันที่เขียนข่าว : 18 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM