ชสอ. พบสมาชิกออนไลน์ ครั้งที่ 2 เปิดแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชสอ. และพิพิธภัณฑ์ E-Museum และการสัมมนาออนไลน์ “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวทักทายพบสมาชิกสหกรณ์ ในงานสัมมนา ชสอ.พบสมาชิกแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชม “แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชสอ. และพิพิธภัณฑ์ E-Museum ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของขบวนการสหกรณ์ 
 
        นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดการสัมมนาออนไลน์ “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัชร์ มาลานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 
 
        คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 มีแนวนโยบายด้านศึกษา  การพัฒนา ชสอ. ให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์และการบริหารจัดการ  โดยดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ของ ชสอ. นำมาบูรณาการอย่างเป็นระบบภายใต้แหล่งเรียนรู้สหกรณ์
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดให้มีพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้สหกรณ์  แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสหกรณ์  ถือเป็นประวัติศาสตร์ ของ ชสอ.  แหล่งเรียนรู้สหกรณ์แห่งนี้ได้น้อมนำหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเปรียบเสมือน “เข็มทิศ”  ในการพัฒนาสหกรณ์  และบูรณาความรู้ให้มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสหกรณ์  
 
        แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามแนวคิด “การศึกษาคือพื้นฐานการพัฒนาสหกรณ์”  ส่งเสริมให้ คนสหกรณ์มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ประกอบด้วย  หลักการทรงงาน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสหกรณ์ โคกหนองนาโมเดล  ทางรอดสู่ความยั่งยืนด้วยความพอเพียงตามหลักการสหกรณ์ การต่อยอด สืบสาน ปณิธาน พัฒนาสหกรณ์ด้วยโครงการพระราชดำริ พระราชดำรัสเกี่ยวกับสหกรณ์  หอจดหมายเหตุ กระบวนการบริหารจัดการพร้อมแหล่งศึกษาดูงานสหกรณ์  พิพิธภัณฑ์สหกรณ์เสมือนจริง และการจัดแสดงวิดีทัศน์ของที่ระลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานสหกรณ์  พร้อมบันทึกภาพในแหล่งเรียนรู้สหกรณ์
 
        ​การเปิดแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของ ชสอ.  เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ซึ่งบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้ศึกษาความรู้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้   ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่  โดยมีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาในระบบออนไลน์และสื่อมวลชนกว่า 500 ท่าน จากสหกรณ์ทั่วประเทศ
istanbul escort girls photos and phones to our site soul in and around istanbul. istanbul escort
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM