พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ “การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542”
       วันที่ 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ “การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542” พร้อมด้วยคณะทำงานด้านกฎหมาย ชสอ. และเปิดเวทีเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 75 วรรค 3 และวิเคราะห์พระราชบัญญัติสหกรณ์ในแต่ละมาตราที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการทำงานสหกรณ์ที่สำคัญ โดยยกร่าง พ.ร.บ. เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ได้รับการแก้ไขและมีผลบังคับใช้ต่อไป มีสหกรณ์สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 100 คน 98 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 20 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM