พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยาย เรื่อง “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
        วันที่ 25 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยาย เรื่อง “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาของสหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ การให้ความรู้ฝึกอบรมแก่สมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 148 คน 76 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 25 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM