พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “บูรณาการการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ”
        วันที่ 23 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “บูรณาการการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ วิทยากรให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์แขนงวิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ในฐานะสหกรณ์ และฐานะองค์กรธุรกิจการบูรณาการหลักการจัดการสหกรณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจการเงินของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 174 คน  94 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ.จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 23 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM