ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
        วันที่ 20 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ให้กับศูนย์ประสานงานที่มีผลงานดีเด่นและบุคลากรต้นแบบ จำนวน 25 โล่ โดยมีนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
 
        สส.ชสอ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 บัดนี้ได้ดำเนินงานมาครบ 10 ปี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกจำนวน 319,817 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 13,721 คน ในปีบัญชี 2564 มีสมาชิกเสียชีวิตจำนวน 2,701 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้วจำนวนเงิน 1,620,833,697 บาท ทั้งนี้มีสมาชิกเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 19,894 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้วจำนวนเงิน 12,032,800,465.84 บาท ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานจำนวน 491 ศูนย์  จะเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของสมาคมเป็นไปอย่างมั่นคงเกิดจากสมาชิกที่ให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสมาคมและด้วยการดำเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อการสงเคราะห์ครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่สหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน และร่วมสร้างหลักประกัน ความมั่นคงให้แก่สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM