พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ชสอ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) โดยรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ทั้งนี้ พลตํารวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ กรรมการดำเนินการในฐานะรองประธานคณะทำงานจัดตั้งสำนักกฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชสอ. ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง โดยมี นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นายนำโชค พงศ์จันทรเสถียร ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ดร.ปรีดา บุญเพลิง ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู นายประเสริฐ แจ้งแก้ว อนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร ชสอ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมเปิดป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนด้านหน้าทางเข้า ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 
         คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49 มีแนวนโยบายด้านกฎหมาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในการดําเนินคดีต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ชสอ. ได้เห็นความสำคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการปกป้องสิทธิของขบวนการสหกรณ์การลดความขัดแย้ง เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี และความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ชสอ.จึงได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การเข้าถึงบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM