ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2565
        วันที่ 27 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เรื่องแนวทางการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์เข้าร่วม โดย ชสอ.เสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบให้สหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัทการบินไทยเพิ่มทุนของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และขยายขอบเขตการลงทุนในหุ้นสามัญให้สหกรณ์สามารถลงทุนในหุ้นสามัญรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมโดยถือตามความหมายของกฎหมาย 2 ฉบับเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และเสนอข้อกำหนดเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติให้มีข้อกำหนดให้ลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญเพื่อให้สหกรณ์สามารถลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญ โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากรอบแนวทางการลงทุนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและความเสี่ยง แนวทางการลงทุนที่นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเดิม เพื่อให้คณะอนุกรรมการลงทุนพิจารณาแนวทางเสนอ คพช.ต่อไป ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 27 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM