ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จำกัด
        รองศาตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน นายวิทยา ประเทศ นายเอนก ล่วงลือ นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง คณะทำงานศึกษาความเสี่ยง และการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการให้สินเชื่อของ ชสอ. พลตำรวจโทวรวิทย์ ลิปิพันธ์ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะแก้ไขปัญหาหนี้ของตำรวจ เข้าพบหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง ชสอ. ได้เปิดให้บริการเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางในอัตราดอกเบี้ยตำ่เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM