ชสอ. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ วงเงินกู้รวมโครงการ 500 ล้านบาท
[เอกสารแนบ]
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ออกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก วงเงินกู้รวมโครงการ 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี 
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เปิดเผยว่า ชสอ.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครั้งแรกเมื่อปี 2560 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมได้มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจะได้มีเงินทุนนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริมที่สนใจ ในปีนี้ ชสอ. จึงได้ออกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อนำไปบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นการต่อยอดและช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้เพิ่มขึ้นต่อไป 
        ชสอ.ได้จัดสรรวงเงินกู้รวมสำหรับโครงการนี้ในเบื้องต้น จำนวน 500 ล้านบาท โดยจะพิจารณาคำขอกู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเรียงตามลำดับจนครบวงเงินกู้ที่ได้จัดสรรไว้ โดยวงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์จะเท่ากับวงเงินกู้รวมของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 5 เดือนแรกซึ่งแต่ละสหกรณ์จัดทำโครงการเงินกู้ให้สมาชิกกู้ได้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นคำขอกู้เงินต่อ ชสอ. โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงินหรือใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝากประจำของ ชสอ.เป็นหลักประกันเงินกู้ ชสอ.จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝากประจำนั้น ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้
 
        สำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ประสงค์ขอใช้บริการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร.02-4961199 ต่อ 212-216, 223, 226 และ 227
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM