พิธีเปิดการสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์" และการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ
        วันที่ 8 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์" และการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ พร้อมด้วย ดร.สามัคคี  เดชกล้า นายนพดล อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล นายธงชัย พุทธมอญ รองประธานกรรมการ ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน  นายกิตติ์ เกิดโสภา นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายเอนก ล่วงลือ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน กรรมการดำเนินการ นายณฐกร แก้วดี นายปกาศิต นิราศภัย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ตามแผนงานเของเขตพื้นที่ฯ โดยมี นายสงบ จินะแปง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กล่าวต้อนรับ และนายสันติชัย บัวทอง  ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวรายงาน
       จากนั้น เป็นการบรรยาย “การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และ “หน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ “ โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตน  ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มั่นคงยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 450 คน  40 สหกรณ์ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่เขียนข่าว : 08 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM