ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
        วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ เข้าพบ นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี คณะกรรมการติดตามฯ เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย  ซึ่งผลสรุปการประชุม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พิจารณาจาก มูลค่าของหุ้นกู้ในปัจจุบัน  การทำตามมาตรฐานทางการเงิน และเอกชนอื่นที่ลงทุนในหุ้นกู้มีการบันทึกรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้แล้ว จึงขอให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามหนังสือ กษ 0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  ซึ่งหากบริษัทการบินไทยฯ  มีการดำเนินธุรกิจดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีใด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการบันทึกรับรู้การด้อยค่าต่อไป ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 30 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM