เปิดการสัมมนา "การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563" ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
        วันที่ 25 ธันวาคม 2564 รศ. พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563" ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง พร้อมด้วย ดต.เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายเอนก  ล่วงลือ กรรมการส่งเสริมฯ ที่กำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ และ รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงาน ชสอ. ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกในเขตพื้นที่ภาคกลาง
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเของเขตพื้นที่ฯ โดยมี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ รองประธานกรรมการเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี 
        จากนั้น เป็นการบรรยายด้านการบริหาจัดการ และการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์ โดย รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์ประจำแขนงวิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 90 คน 45 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 27 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM