พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        วันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เข้าร่วม โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
        เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการ รวมทั้งระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ รวมทั้งการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ทางด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้และหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ควบคุมการดูแลการจัดทำงบดุล และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ในการบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 226 คน 80 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM