ชสอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ (MOU) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล นายนพดล อินปา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ นายวิทยา ประเทศ ดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน นายเอนก ล่วงลือ กรรมการดำเนินการ  ซึ่งในพิธีการลงนามครั้งนี้มี 6 หน่วยงาน ร่วมพิธี ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ ร่วมกันพัฒนาและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน และร่วมมือกันพัฒนาดำเนินงานสหกรณ์ด้านอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร นอกจากนั้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียนข่าว : 22 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM