เสนอและชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
        วันที่ 1 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมาย นายณฐกร แก้วดี ที่ปรึกษา นำเสนอและชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (พลโท วีระ  วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,080 คน เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
        โดยคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการชี้แจงประกอบด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์วิศิษย์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ประธานที่ประชุมแจ้งว่าขอลงมติในคราวต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 02 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM