โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ระหว่างประเทศ “2021 KFCC – FSCT Joint Webinar”
        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ FSCT และ นายพัค ชาฮุน ประธานกรรมการ KFCC กล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ระหว่างประเทศ “2021 KFCC – FSCT Joint Webinar” พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของ FSCT และ KFCC เข้าร่วม ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (FSCT) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (SACCO) และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (CC) มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านสหกรณ์ระหว่างผู้แทนของ ชสอ. และ KFCC  รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม สภาพสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
 
 
        ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ จึงได้มีการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการควบคุมของรัฐ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมของ FSCT และ KFCC หัวข้อ “โอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน(สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย)” โดย ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ถุงเท้าไทย จำกัด นำโดย นายสิรภพ ปรีดีกุล ประธานกรรมการ นายชัยยา ตีบไธสง รองประธานกรรมการ นายสิรวิชญ์ ประเสริฐสังข์  เลขานุการ และศาสตราจารย์ พัค โบกยง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยคยองฮี และ หัวข้อ “การพัฒนาระบบ ICT ให้กับสมาชิก” โดย นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. และศาสตราจารย์ จาง ซึงควอน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซุงคยองโฮ และเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก FSCT และ KFCC จำนวน 70 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM