การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
 
โดยสรุปสาระการประชุมดังนี้
        1. ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ของคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ซึ่งได้พิจารณาหารือรายละเอียดหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ (กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ) ธรรมาภิบาล กฎหมาย การเงินการบัญชี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด คำนึงถึงความชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมาย 
        2. เห็นชอบให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การเงินฯ สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ และสหกรณ์ขนาดเล็ก จำนวน 8 หน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์แล้ว จำนวน 35 รุ่น 2,966 ราย 
        3. เห็นชอบ ขยายเวลาให้จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 100% จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากสถานการณ์ covid 
        4. อนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นสมาคม หรือองค์กร หรือหน่วยอื่น ๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเงินฯโดยจะมีการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินคุณภาพหน่วยงานจัดการฝึกอบรม 
        5. พัฒนาสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาล รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก สามารถพึ่งตนเองได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ภาคการเกษตรควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาต่อยอดด้านเทคโนโลยี และการตลาดออนไลน์ ร่วมกับสหกรณ์ภาคออมทรัพย์  เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 25 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM