การสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ชสอ. ประจำปี 2564”
         วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ชสอ. ประจำปี 2564” และนำเสนอ “แนวนโยบายในการบริหารงาน ชสอ. และพัฒนาขบวนการสหกรณ์” โดยมีแนวนโยบาย 7 ด้าน ดังนี้
         1. ด้านเครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
         2. ด้านการเงินและการลงทุน
         3. ด้านกฎหมาย
         4. ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก
         5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         6. ด้านการศึกษา
         7. ด้านการบริหารจัดการภายใน ชสอ.
 
         นอกจากนี้ นายนพดล อินปา ประธานกรรมการแผนและวิจัยได้นำเสนอ แผนพัฒนา ชสอ.ฉบับที่ 5  เพื่อให้การบริหารงาน การจัดการ และการตรวจสอบกิจการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม รวม 96 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 29 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM