การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “แนวทางดำเนินการสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด”
        วันที่ 18 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “แนวทางดำเนินการสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด” เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการของบริษัทการบินไทยและหารือแนวทางดำเนินการจากกรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้และการด้อยค่าของหุ้นกู้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มาพบปะพูดคุยกับสหกรณ์ผู้ลงทุน โดยรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัทการบินไทย และ ชสอ. ได้เปิดเวทีหารือ และแนวทางดำเนินการสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย กรณี วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย โดย นายพิทยา ทิพยโสตถิ นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี และดร.มนตรี ช่วยชู ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้สหกรณ์ผู้ลงทุนซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน โดยจะนำข้อสรุปเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM