พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”
        วันที่ 9 กันยายน 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”  พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม โดย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์นำไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านสินเชื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
        ชสอ. ขอขอบคุณท่านวิทยากร ดร.ยินดี ชาญณรงค์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด และนางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่าน Zoom Meeting จำนวน 90 คน 90 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM