พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings “กลยุทธ์สหกรณ์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล”
        วันที่ 27 สิงหาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings “กลยุทธ์สหกรณ์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล” เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ให้ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงสมาชิกสหกรณ์ได้มากที่สุด ตลอดจนสามารถนำวิธีการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสถานการณ์สังคมกำลังจะเปลี่ยนไป ให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        ชสอ. ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมีผลกระทบกับการจัดอบรมสัมมนากับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งไม่สามารถจัดการอบรมสัมมนาในรูปแบบปกติ และเพื่อให้การบริการทางวิชาการกับสหกรณ์สมาชิกได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง ชสอ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้จัดอบรมออนไลน์ในหลักสูตรดังกล่าวให้กับสมาชิกโดยไม่คิดค่าลงทะเบียน
ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากร คุณธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และการตลาดดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 87 คน
 
วันที่เขียนข่าว : 27 ส.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM