พิธีเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “เทคนิคการอ่านงบการเงิน”
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “เทคนิคการอ่านงบการเงิน” โดย ชสอ. ได้รับเกียรติจาก นายเสริม อุดมพรวิเศษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงิน ซึ่งเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้และใช้ในการควบคุมทางการเงิน และตัดสินใจทางธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM