ร่วมประชุมหารือร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
        วันที่  9  มิถุนายน 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ.  พร้อมด้วย นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์  ประธานกรรมการ ช.ส.ค. นายจรัล  เอี่ยมสำอางค์ ที่ปรึกษา ช.ส.ค. เข้าร่วมประชุมหารือร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  จำนวน 5 ฉบับ ต่อ นายสุรพล  พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์  กทม.
วันที่เขียนข่าว : 09 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM