พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
        วันที่ 25 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด พร้อมด้วย ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม เลขานุการ นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยมี นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของสหกรณ์และร่วมเปิดป้าย พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดี 
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการในเกณฑ์ที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยพิจารณาจากสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเลิศ และทำการประเมินด้านกายภาพ ทั้งนี้ มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2563 จำนวน 15 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 25 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM