เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        วันที่ 22 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วนและพิจารณาอุทธรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประกอบกับมีการนำเสนอเรื่องเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกตลอดจนเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM