พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
        วันที่ 22 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายสุรพล กมุทชาติ รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด พร้อมมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่นให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และนายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดร.กมล ศรีล้อม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ นายนพดล อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล นายธงชัย พุทธมอญ ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน นายกิตติ์ เกิดโสภา กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย โดยมี นายบรรจง พลฤทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์
        สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ  เกรดระดับ A  ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ และให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สำหรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ตลอดไป
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM