ชสอ. เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
        วันที่ 22 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.กมล ศรีล้อม นายพิทยา ทิพยโสตถิ นายสุรพล กมุทชาติ รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ นายนพดล อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล นายธงชัย พุทธมอญ ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        ทั้งนี้ ชสอ. มีโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญ มีรายละเอียดทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้าน จำเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกด้านและเหมาะสม ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM