พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้” ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2564
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้”  จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  การบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้ รวมทั้งระเบียบ  คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้ รวมทั้งการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ทางด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด   การฝึกอบรมครั้งนี้ มีกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการเข้ารับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จำนวน 213 คน จาก 53 สหกรณ์ ณ  โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        การจัดฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้” ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้บริหารงานของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการอำนวยการ จึงอยู่ในบทบาทของผู้ทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการในการทำงาน โดยต้องกระทำการในขอบอำนาจที่มีตามข้อบังคับ ต้องกระทำการด้วยความรอบคอบและต้องกระทำการทั้งในฐานะตัวการและตัวแทน ดังนั้น จากข้อบังคับของสหกรณ์การดำเนินกิจการของสหกรณ์แทบทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอำนวยการ สำหรับคณะกรรมการเงินกู้นั้น เป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรทางการเงิน และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อช่วยให้การพัฒนาธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด และรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM