พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
        วันที่ 19 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายสุรพล กมุทชาติ รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด พร้อมด้วย นายนพดล อินปา กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ  เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย    โดยมี นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ในครั้งนี้
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตรจำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว   เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  มีแนวทางในการประเมินผลดำเนินการ โดยการ ประเมินเกณฑ์ความมั่นคงด้านการเงิน เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐาน ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการประเมินด้านกายภาพ การรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกปีกรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 19 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM