พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
        วันที่ 17 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ของ ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย โดยมี นายจรูญ  ชูลาภ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
        สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ดำเนินงานมาเป็นเวลา 44 ปี มีสมาชิกจำนวน 16,856 คน มีทุนดำเนินงาน 16,573 ล้านบาท ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1  เกรดระดับ A  ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สำหรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ตลอดไป
วันที่เขียนข่าว : 17 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM