แบบสอบถามผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563
[เอกสารแนบ]
       ด้วย นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกระเบียบว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งข้อ 26 ไม่ได้กำหนดให้นำ "มูลค่าหุ้นของสมาชิกมาหักออกก่อนการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ" ทำให้สหกรณ์สมาชิกได้รับผลกระทบที่ต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญมากขึ้นนั้น
 
       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงใคร่ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิก กรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายกะเบียนสหกรณ์(ดังเอกสารแนบประกาศ) โดยสามารถส่งไฟล์ข้อมูลในช่องทาง E-Mail: waranya@fsct.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564  
 
        ทั้งนี้ ชสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิกในการกรอกข้อมูลเป็นการเร่งด่วน เพื่อที่ ชสอ. จะได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ คุณวรัญญา ชูสกุล 
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 313
โทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 28 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM