พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12 โดย นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ มาให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน 42 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง และจะต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test, Post-test) โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรจาก ชสอ. รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิชาการ และที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 15 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM