เข้าร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
        วันที่ 14  ธันวาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ.  พร้อมด้วย นายไพบูลย์  แก้วเพทาย นายพิทยา  ทิพยโสตถิ  รองประธานกรรมการ  ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช  สมาธิ  รองผู้จัดการใหญ่ นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์  ที่ปรึกษา สสท. ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ผศ.อาภากร มินวงษ์  ประธานกรรมการ ช.ส.ค. เข้าร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ต่อ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ณ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
วันที่เขียนข่าว : 14 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM