ชสอ. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
        วันที่ 10 ธันวาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในครั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มีการเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งปีนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคลากรผู้ทรงคุณค่า โดยเน้นมิติด้านคุณค่าว่าเป็นผู้นำที่มีคุณค่าต่อการสหกรณ์สะท้อนอยู่ในตัวบุคคลที่สมควรเป็นแบบอย่าง และมีกระบวนทัศน์ ที่แสดงคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองการณ์ไกล นอกจากนี้ยังต้องมีหลักการดำเนินงานมีผลงานเชิงประจักษ์ในการผลักดันที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสหกรณ์ โดยสามารถนำมาปฏิบัติ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้มีแนวปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งปีนี้สันนิบาตสหกรณ์ ได้ทำการคัดเลือกผ่านขั้นตอนวิธีการดำเนินงานและคณะทำงานจนได้บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์จำนวน 3 ท่าน และได้ทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ทั้ง 3 ท่านดังนี้ 1.นายอลงกรณ์ พลบุตร  2.รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  3.นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์  ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง 4 มิติ คือ มีความ เป็นผู้นำที่มีคุณค่า มีกระบวนทัศน์ มีหลักการดำเนินงานและมีแนวปฏิบัติที่ดี สันนิบาตสหกรณ์ จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
วันที่เขียนข่าว : 10 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM