ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
        วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม  โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน พิจารณาผลการศึกษา เรื่อง การวางหลักเกณฑ์การขายหรือการโอนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ขณะที่ยังคงสมาชิกภาพ หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือ และข้อบังคับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องการลดภาระหนี้ของสมาชิก โดยให้สหกรณ์รับซื้อหุ้นคืนล่วงหน้า และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยมีผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศน์
วันที่เขียนข่าว : 04 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM