ชสอ. จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ชสอ. จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. กล่าวเปิด พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี และสถานีดับเพลิงบางสีทอง สนับสนุนพนักงานดับเพลิงช่วยปฏิบัติและรถน้ำดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 หมวด 8 ข้อ 36 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทำการฝึกซ้อม ได้ด้วยตนเอง หรือการขอความร่วมมือหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ที่ทางราชการรับรองว่าช่วยดำเนินการฝึกซ้อมตามแบบที่อธิบดีกำหนด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 20 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM