ยื่นหนังสือขอเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ และชี้แจงร่างกฎกระทรวง ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการ จำนวน 5 ฉบับ
        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ.  พร้อมด้วย นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  นายพิทยา ทิพยโสตถิ  รองประธานกรรมการ  ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช  สมาธิ  รองผู้จัดการใหญ่  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์  ประธานกรรมการ ชสค. และ ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมยื่นหนังสือขอเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ และชี้แจงร่างกฎกระทรวง ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการ จำนวน 5 ฉบับ ต่อ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ณ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  กทม.
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM