พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย  รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ ชสอ. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายยงยุท อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม  นายธงชัย วิทยานุกรณ์ นายโกวิท เกตุงาม นายกิตติ์ เกิดโสภา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการดำเนินการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร  "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน 33 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM