เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ต่อร่างกฎกระทรวงตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯ
        วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เข้าพบ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ต่อร่างกฎกระทรวงตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างมากโดยขอให้ขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในร่างดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาร่วมกันต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 07 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM