พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 11
        วันที่ 30 กันยายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 และวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2563 โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 90 คน 41 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
        หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนา กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปบริหารงานสหกรณ์เพื่อรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามร่างกฎกระทรวงที่กำหนดให้กรรมการสหกรณ์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 คนและสหกรณ์ขนาดเล็กอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี เพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดย ชสอ.ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM