พิธีแถลงข่าวการจัดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดงานแถลงข่าวการจัดวันออมแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
        ​โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเปิดและแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 ร่วมกับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM