ชสอ. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
        วันที่ 12 กันยายน 2563 พลเอก จำนงค์ จันพร กรรมการดำเนินการ ขสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการดำเนินการ ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ในโอกาสงานวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
 
        สอ.กรมปศุสัตว์ จก. ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของกรรมการ และสมาชิกที่ได้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ที่สหกรณ์ฯได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มาตลอดเวลา 40 ปี จนสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้สืบสานเจตนาของผู้ก่อตั้งสหกรณ์ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ใช้ความรู้ความสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิกและองค์กรเครือข่ายสหกรณ์ทุกเครือข่าย สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบไป เพื่อสหกรณ์ฯจะได้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้มากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 12 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM