พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ "พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์" และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ
        ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ” พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ “ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ วันที่ 5 กันยายน 2563 พร้อมด้วย นายสุรพล กมุทชาติ นายนพดล อินปา พลเอกจำนงค์ จันพร ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการดำเนินการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานที่ปรึกษา รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ที่ปรึกษา ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนา และร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวต้อนร้บ และนายนพดล อินปา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 534 คน 55 สหกรณ์ ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM