ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        วันที่ 2 กันยายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
        การนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
        สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก การช่วยเหลือด้านสุขอนามัยขอสมาชิกและชุมชนสหกรณ์ การช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยการขยายเวลาการชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ การดำเนินการขอความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อผ่อนปรนและบรรเทาความเดือดร้อนและหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค ด้วยการเปิดให้สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Co-op Click รวมทั้งมีการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และให้คำวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ ในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
เนื้อหาข่าวและภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM