ชสอ. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563
        วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 
       การนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น
 
        การประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ในเรื่องของการพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมระดับประเทศ การอนุมัติใช้หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” เพื่อพัฒนาให้ความรู้ ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งจะเน้นไปที่สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า 5,000 ล้านบาท ตลอดจนร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. .... พร้อมทั้งหารือในประเด็นอื่นๆ เพื่อที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ในการพิจารณาครั้งต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 29 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM